Budgetforlig på Frederiksberg: skatten stiger 0,67 procentpoint.

Der en nu indgået budgetforlig på Frederiksberg mellem alle partier bortset fra de konservative der er sat uden for indflydelse i 2023. Til gengæld har Vestres 2 medlemmer sikre sig indflydelse på kommunens økonomi, ikke bare i 2023, men også ind i de efterfølgende år, da en del af budgetforliget rækker ind i 2024 og de efterfølgende år.

Det detaljerede indhold af budgetforliget kan ses på kommunens hjemmeside, men i hovedtræk består forliget af en skattestigning på 0,67 %, og en reduktion af driftsudgifterne (læs nedskæringer) på ca. 71 mio. kr. Grønthøsteren på alle driftskonti på 1,5 % fortsætter (enkelte områder er dog undtaget), hvilket giver en besparelse på over 22 mio. kr. Partierne har dog aftalt, at grønthøsteren aftrappes over de kommende år.

Mange af de besparelser, der blev foreslået i “budgetforbedringskataloget”, blev pillet af bordet i forhandlingerne, men nogle blev. Den største besparelse er den omtalte grønthøster, men også ældreområdet rammes hård, ligesom der vil ske en reduktion i antal daginstitutionspladser.

På ældreområdet fjernedes reduktionen i serviceniveauet i rengøring (fortsat hver 14. dag) og i den personlige pleje, men det er fortsat et mål, at reducere den personlige pleje med 16 mio. kr. ved at “ensrette visitationen”, underforstået at fjerne de ydelser som borgere uretsmæssigt har fået pga. en sløset visitering. En besparelse som de ansattes faglige organisation FOA mener er urealistisk og bare vil betyde, at de ansatte skal løbe hurtigere.

På daginstitutionsområdet fjernedes besparelserne på de 2 skovbørnehaver Louis P og Mariendal, men Lindehuset rammes stadig.

Budgetaftalen får som nævnt langsigtede konsekvenser, dels ved at de konservative ved at forlade forhandlingerne fredag aften, har sat sig selv uden for indflydelse, en situation der minder meget om Socialdemokraterne og SF i København. Dernæst synes kommunens økonomiske problemer at være løst for det første år, selv om flere partier peget på at skattestigningen faktisk ikke er høj nok til endeligt at løse den ubalance, der er i kommunens økonomi. Det ville snarere kræve en skattestigning på op mod 0,8 procentpoint. Desuden vil besparelserne på 75 mio. kr. for mange borgere og ansatte betyde forringelser i deres dagligdag.

Frederiksberg Lokal-tv vil de næste 2 uger dække budgetforliget og dets konsekvenser gennem interviews med politikere og repræsentanter for medarbejderne. Vi vil også dække det alternative budget forslag som medlemmerne fra de konservative, nu må udarbejdet frem til den endelige vedtagelse af budgettet på kommunalbestyrelsesmødet d. 10. oktober.