Nedskæringerne fortsætter på Frederiksberg

Et flertal i Frederiksberg kommunalbestyrelse vedtog i mandags at spare yderligere 9.4 mio. kr på kommunens plejehjem og hjemmeplejen ud over de nedskæringer som blev vedtaget i 2010. Kun Enhedslistens Thyge Enevoldsen stemte imod. 

De nye nedskæringer rammer især plejehjemmene som i 2011 skal spare 7.4 mio. kr. svarende til en såkaldt ”grønthøster”-nedskæring på 2 %.

I sagsfremstillingen vurdere kommunens embedsmænd at servicekonsekvenserne af besparelsen bliver begrænset.

”På plejehjemmene vil udgangspunktet være, at egentlige vagtfunktioner aften/nat ikke berøres,   således at trygheden for den enkelte borger kan opretholdes. Det vurderes også, at den egentlige   sundhedsfaglige kvalitet (hygiejne, træning, omsorg osv.) kan bevares med tiltaget. Ledelserne har   med det formål meget brug for i lighed med 2010 at kunne arbejde fleksibelt med tilpasningen ud fra det enkelte plejehjems konkrete forudsætninger – og i dialog med medarbejderne. I givet fald   vil ledelserne arbejde på at kombinere tiltaget med mere effektive arbejdsgange, tilbageholdenhed   med at bruge vikarer i dagfunktioner, mindskede udgifter til beklædning og andre varekøb samt   energibesparende tiltag. Tiltaget kan dog i lighed med 2010 ikke undgås at få mindre effekter for den oplevede service i form af mindre fleksibilitet og borgernær kontakt”.  

Besparelsen svarer til 8.900 kr. per plads på plejehjemmene og de kan altså ifølge embedsmændene fjernes uden større serviceforringelser. Enhedslistens Thyge Enevoldsen var uenig og Katrine Lester fra Socialdemokratiet gav ham ret. Begge slog fast at der var tale om nedskæringer og serviceforringelser.

http://www.frederiksberg.dk/PolitikOgDemokrati/Kommunalbestyrelse/~/media/NYVERSION/PolitikOgDemokrati/DagsordenerOgReferater2011/Kommunalbestyrelse2011/Dagsordener2011KB/Kommunalbestyrelsesdagsorden2011-03-21Ekstern.ashx