Budget 2023: Spare-idékatalog på over 150 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen er nu gået i gang med budgetforberedelserne til budget 2023, der skal forhandles på plads til september og vedtages d. 6. oktober. Som forberedelse har forvaltningen udarbejdet et sparekatalog (i kommunalt sprogbrug kaldet ”idékatalog over mulige budgetforbedringer”!) med angivelse af mulige ”budgetforbedringer” på op til 153 mio. kr. (+ en lang række forslag der ikke er sat beløb på). Flere af forslagene er ”skalérbare” så forvaltningens forslag ligger i spændet mellem 85 og 153 mio. kr. Hvor mange af forslagene, der bliver vedtaget er nu til forhandling og afgøres nok først i kommunalbestyrelsens årlige budgetseminar i starten af september. Det samlede katelog kan ses her (Punkt_180_Bilag_1_Bilag_1__Budgetforbedringsidékatalog.pdf (frederiksberg.dk))

Bortset fra enkelte indtægtsforslag udgøres langt hovedparten af ”budgetforbedringerne” af nedskæringer, besparelser og serviceforringelser. Mange af forslagene er forslag som partierne bag ”den grønne koalition” (= det nye flertal) tidligere har stemt imod, men de nu åbenbart igen vil overveje. Det indbefatter tidligere forslag, som reduktion i Frederiksberg-busserne (eller hel afskaffelse af dem), lukning af Klub Huset, færre åbningstider i daginstitutioner, erstatning af lærere med pædagoger og af pædagoger med medhjælpere, lukning af biblioteks-filialer mm.

Besparelserne er ikke jævnt fordelt, da der peges på nogle enkelte områder, der kan spares meget på. For ældreområdet alene er der peget på besparelser og serviceforringelser (kaldet servicetilpasninger) på ca. 50 mio. kr (altså 1/3-del af det samlede beløb). Undervisningsområdet har ligeledes forslag på op mod 50 mio. kr., mens børneområdet alene via ”kapacitets-tilpasninger”, kan bidrage med op mod 11 mio. kr., dog afhængig af hvilken model der vælges til ”tilpasningen”. Andre forslag på børneområdet løber op til 18 mio. kr. Disse konkrete forslag vil blive uddybet i senere opslag på Frederiksberg nyt”.

Der foreslås også en række områder hvor kommunens tilskud kan fjernes, for eksempel i støtten til ældreklubber og socialt arbejde og i støtten til pasning af børn i eget hjem.

Der er som nævnt kun enkelte forslag til øgede indtægter. De vigtigste er, at der er lagt op til at det tidligere flertals reduktion i byggesagsgebyret fjernes, så det igen skal dække de faktiske omkostninger ved byggesagerne, at det foreslås at indfører betaling for ”råderet” over offentligt vejareal og for rengøring af fortove de steder det gøres af kommunen. Det er måske bemærkelsesværdigt at forvaltningen ikke peger på øgede parkeringsindtægter som ren mulighed, herunder på at hæve beboerlicensen der i dag er enten 160 eller 290 kr. om året (alt efter bilens energiklasse).

Kommunalbestyrelsen kan også overveje at hæve kommuneskatten. Øges den med 0,5 % vil kommunens skatteindtægter stige med ca. 150 mio. kr. om året. Staten vil dog i de første 4 år konfiskere en del af den øgede indtægt. Første år giver en skattestigning på 0,5 % således kun en kommunal indtægt på ca. 38 mio. kr.