Fagforening kritiserer budgetforlig

(Oktober) Landsforeningen for Socialpædagoger kritiserer at Frederiksberg kommune ikke bruger de midler Regeringen og Enhedslisten har afsat til at der ansættes flere pædagoger i kommunens daginstitutioner. Pengene blive i steder bl.a. brugt til at afskaffe lukkedage. Læs Landsforeningen brev til politikkerne under “læs mere”.

 

 

 

LFS kommentarer til Budget 2013 aftalen indgået på Frederiksberg 

Den indgåede budgetaftale 2013 mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, SF – Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre giver anledning til en række bekymringer som hermed fremsendes.

I Finanslovsaftalen blev der indgået aftale mellem Regeringen og Enhedslisten om at øremærke 500 millioner kroner på landsplan til bedrer normeringer i landets daginstitutioner. Ved udmøntningen af denne aftale har politikerne på Frederiksberg valgt at bruge 2/3 af kommunens andel på 10,4 millioner på;

          Færre lukkedage.

          Omkonvertering af pædagogmedhjælperstillinger til praktiske medhjælpere.

          Skabe større skel mellem de forskellige stillingskategorier i daginstitutionerne ved at udarbejde manualer for, hvad hver enkelt stillingskategori skal udføre på arbejspladserne

          At ændre forholdet mellem pædagoger og medhjælpere fra 55/45 til 60/40 alene under påskud af, at det styrker det enkelte barns udvikling.

 

Det er naturligvis positivt at antallet af lukkedage sænkes, men LFS finder det på ingen måde rimeligt, at financieringen på 1,1 millioner kroner til dette, sker fra puljen på 10, 4 millioner, dels fordi denne pulje med de øvrige forslag allerede er brugt en gang, dels fordi puljen alene er øremærket bedrer normeringer. Økonomi til at afskaffe lukkedage må findes andet steds i kommunens budget.

Det er dermed LFS opfattelse, at Frederiksberg Kommune ikke lever op til kommuneaftalens beslutning om bedrer normeringer igennem den øremærkede pulje. 

LFS finder det endvidere dybt problematisk, at man ændrer forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der har ikke været forhandlet en sådan fordelingsnøgle med LFS, ej heller før budget 2013 blev vedtaget. Ændringen i administrationsgrundlaget er selvsagt af stor betydning for, hvordan institutionerne administrer budgettet, og for på hvilket grundlag samarbejdssystemet i institutionerne træffer beslutninger. 

At man så også nu har valgt at udarbejde funktionsbeskrivelser for medarbejdergrupperne er et udtryk for top-down styring og manglende tillid til de ansatte; hvor man underkender den enkeltes kvalifikationer og viden og er dermed et skridt på vejen til et top-styret institutionsområde, hvor de pædagogiske kerneopgaver er underlagt fastlagte manualer og handle anvisninger.

 

LFS ser frem til at blive inddraget som forhandlingsberretiget part på vegne af vores medlemmer i Frederiksberg Kommune ved udmøntningen af budget 2013 i praksis.

 

Med venlig hilsen

Thomas Enghausen,

Almenområdeformand

Pva. LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger