Budget 24: koldere på Rådhuset og mindre vedligehold

Det indgåede budgetforlig indebærer på Klima-, plan og boligudvalgets område en besparelse på 2,5 mio. kr. på kommunale bygninger, energiforbrug mm. Besparelsen øges i de efterfølgende år op til over 5 mio. i 2027.

Den største besparelse en generel besparelse på kommunale ejendomme på 1,7 mio. i 2024. Pengene findes ved at mindske budgettet til akut opståede problemer – som altså ikke længere skal være helt så akutte! En anden større besparelse er fundet ved at sænke temperaturen i kommunale bygninger til 20 grader (og ikke 22 som nu). Her har man dog undtaget plejehjem og dagtilbud.

På klimaområdet blev der ikke, trods mange ”varme ord” i aftaleteksten, plads til mange nye tiltag, således kun en pulje på 2,5 mio. kr. i 2024. Det suppleres dog med nogle energieffektiviseringer, der giver driftsbesparelser. Det suppleres med midler afsat til klimatiltag i de tidligere års budgetter, som også udmøntes i de kommende år; ikke mindst til flere træer, for som der står i budgetaftalen: ”Frederiksberg har et klart mål om, at antallet af træer skal øges år efter år, blandt andet af hensyn til varmeø-effekten.”

Billedet viser et udsnit af ”efter indgåelse af budgetaftalen -billedet”, blandt andet med formanden for Klima-, plan og boligudvalget Rasmus Holme Nielsen (Ø).