Peter Bangs Vejs vestlige del ensrettes i 2024

Nu er Frederiksberg kommunes skybrudsprojekter kommet til den vestlige del af Peter Bangs Vej fra Dalgas Boulevard til A. D. Jørgensens Vej. Projektet er en del af den samlede klimatilpasning på Frederiksberg.

Projektet betyder, at Peter Bangs Vej ensrettes i det meste af 2024, således at der på strækningen kun kan køres ind mod byen. Ud ad henvises bilister mm. til Finsensvej eller Roskildevej. Cyklister vil stadig kunne køre i begge retninger.

Projektet går ud på, at nedgrave 1.900 m3 regnvandskassetter som kan tilbageholde regnvand og derved reducere oversvømmelser ved skybrud de steder, hvor der i dag samler sig store mængder regnvand opblandet med spildevand på vejen. Det er tidligere sket omkring K.B. Hallen og under jernbanebroen ved Peter Bangs Vej Station. Vandet vil senere kunne ledes til Grøndalsparken.

Projektet har desuden til formål at opgradere byrummet, så vejstrækningen fremtræder som en forlængelse den østlige del af Peter Bangs Vej. Der vil således blive etableret fremskudte busperroner med læskærme, hvor det er muligt. Kommunen forventer endvidere at trafiksikkerheden blive bedre for alle trafikanter, ved at kørebanen indsnævres og parkeringsforholdene for bilerne optimeres. Det forventes ikke at antallet af parkeringspladser reduceres.

Den endelige plan forventes at kunne godkendes før sommerferien, så opgaven kan udbydes med projekt start i november 2023 og afslutning i december 2024.

Kilde: Referat til mødet i Miljø- og Trafikudvalget 2022-25 den 13. marts 2023 kl. 18:30 i Udvalgsværelse 1 (frederiksberg.dk) sag 43